Xem ngày mua xe cho tuổi Mậu Thìn trong năm 2022

2023 TUỔI TÝ NÊN CHỌN KHAI TRƯƠNG NGÀY NÀO? #tuvi12congiap #tuvi2023 #tuvituoity
2023 TUỔI TÝ NÊN CHỌN KHAI TRƯƠNG NGÀY NÀO? #tuvi12congiap #tuvi2023 #tuvituoity

Xem ngày mua xe cho tuổi Mậu Thìn trong năm 2022

 1. Tức: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Tân Sửu, Năm: Tân Sửu (8/12/2021 Âm lịch).
 2. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 3. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 4. Tức: Ngày: Bính Dần, Tháng: Tân Sửu, Năm: Tân Sửu (11/12/2021 Âm lịch).
 5. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 6. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 7. Tức: Ngày: Ất Hợi, Tháng: Tân Sửu, Năm: Tân Sửu (20/12/2021 Âm lịch).
 8. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 9. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 10. Tức: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần (4/1/2022 Âm lịch).
 11. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 12. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 13. Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần (16/1/2022 Âm lịch).
 14. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 15. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 16. Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần (28/1/2022 Âm lịch).
 17. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 18. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 19. Tức: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần (4/2/2022 Âm lịch).
 20. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 21. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 22. Tức: Ngày: Canh Dần, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần (7/3/2022 Âm lịch).
 23. Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 24. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 25. Tức: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần (10/3/2022 Âm lịch).
 26. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 27. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 28. Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần (22/3/2022 Âm lịch).
 29. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 30. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 31. Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Nhâm Dần (6/4/2022 Âm lịch).
 32. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 33. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 34. Tức: Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Nhâm Dần (24/4/2022 Âm lịch).
 35. Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 36. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 37. Tức: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần (2/5/2022 Âm lịch).
 38. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 39. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 40. Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần (3/5/2022 Âm lịch).
 41. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 42. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 43. Tức: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần (15/5/2022 Âm lịch).
 44. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 45. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 46. Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần (24/5/2022 Âm lịch).
 47. Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 48. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 49. Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần (26/5/2022 Âm lịch).
 50. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 51. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 52. Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần (27/5/2022 Âm lịch).
 53. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 54. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 55. Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần (8/6/2022 Âm lịch).
 56. Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 57. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 58. Tức: Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần (17/6/2022 Âm lịch).
 59. Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 60. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 61. Tức: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần (11/7/2022 Âm lịch).
 62. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 63. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 64. Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (1/8/2022 Âm lịch).
 65. Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 66. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 67. Tức: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (7/8/2022 Âm lịch).
 68. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 69. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 70. Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (8/8/2022 Âm lịch).
 71. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 72. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 73. Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (13/8/2022 Âm lịch).
 74. Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 75. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 76. Tức: Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (25/8/2022 Âm lịch).
 77. Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 78. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 79. Tức: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (3/9/2022 Âm lịch).
 80. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 81. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 82. Tức: Ngày: Bính Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (15/9/2022 Âm lịch).
 83. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 84. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 85. Tức: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (18/9/2022 Âm lịch).
 86. Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 87. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 88. Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (27/9/2022 Âm lịch).
 89. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 90. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 91. Tức: Ngày: Quý Sửu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (3/10/2022 Âm lịch).
 92. Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 93. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 94. Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (9/10/2022 Âm lịch).
 95. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 96. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 97. Tức: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (13/10/2022 Âm lịch).
 98. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 99. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 100. Tức: Ngày: Ất Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (25/10/2022 Âm lịch).
 101. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 102. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 103. Tức: Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (27/10/2022 Âm lịch).
 104. Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 105. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 106. Tức: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (4/11/2022 Âm lịch).
 107. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 108. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 109. Tức: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (8/11/2022 Âm lịch).
 110. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 111. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 112. Tức: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (9/11/2022 Âm lịch).
 113. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 114. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 115. Tức: Ngày: Bính Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (16/11/2022 Âm lịch).
 116. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 117. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 118. Tức: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (17/11/2022 Âm lịch).
 119. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 120. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 121. Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (20/11/2022 Âm lịch).
 122. Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 123. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 124. Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (28/11/2022 Âm lịch).
 125. Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 126. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 127. Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (29/11/2022 Âm lịch).
 128. Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 129. Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Ngày nay chiếc ô tô, xe máy là phương tiện di chuyển không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Khi bạn tham gia kế hoạch giao thông, an toàn sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, khi bản mệnh lựa chọn được một chiếc xe ưng ý, bản mệnh nên lựa chọn ngày tháng mua xe hợp với tuổi của mình để mong cầu sự bình an khi lưu thông.

Để việc mua xe đạt được kết quả tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và an toàn trong suốt quá trình sử dụng xe thì bản mệnh nên xem ngày tháng tốt để mua xe.

Lợi ích của việc xem ngày tốt mua xe là để đảm bảo hài hòa và cân bằng các yếu tố tác động từ âm dương ngũ hành, chúng ta nên xem kỹ ngày trước khi thực hiện mua xe. Việc nắm bắt mua xe ngày nào tốt giúp cho bản mệnh cảm thấy an tâm, tự tin hơn khi ra đường, tránh được rủi ro.

Mặt khác, chọn ngày tốt mua xe còn giúp cho bản mệnh gặp nhiều may mắn, thành công và gặt hái được nhiều tài lộc trong cuộc sống. Vậy tuổi Mậu Thìn 1988 mua xe ngày nào tốt năm 2022 để gặp nhiều may mắn, thuận lợi?

1. Tuổi Mậu Thìn 1988 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Thanh Ôn Chi Long, tức Rồng Trong Sạch, Rồng Ôn Hòa. Mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc – nghĩa là gỗ rừng lớn.

Người sinh năm 1988 cầm tinh con Rồng

Can chi (tuổi theo lịch âm): Mậu Thìn

Xương con rồng, tướng tinh con quạ

Con nhà Thanh Đế – Trường mạng

Mệnh người sinh năm 1988: Đại Lâm Mộc.

Tương sinh với mệnh: Thủy và Hỏa

Tương khắc với mệnh: Kim và Thổ

Cung mệnh nam: Chấn thuộc Đông tứ trạch

Cung mệnh nữ: Chấn thuộc Đông tứ trạch

2. Cách xem tuổi Mậu Thìn 1988 mua xe ngày nào tốt như thế nào?

Để xem tuổi Mậu Thìn 1988 mua xe ngày nào tốt, bản mệnh cần tuân thủ những quy tắc chọn ngày như sau:

Xem ngày mua xe tốt cho tuổi Mậu Thìn (mệnh Đại Lâm Mộc) phải thuộc hành Tương Sinh hoặc tương Hợp với mệnh Mộc của bạn, tức là bạn phải chọn ngày thuộc hành Thủy (Tương Sinh) hoặc thuộc hành Mộc (Tương Hợp).

Tránh các ngày xấu (ngày Bách Kỵ) như: Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Thọ Tử, Sát Chủ, Dương Công Kỵ Nhật, Vãng Vong… trong tháng.

Ngày tốt mua xe cho tuổi Mậu Thìn phải tránh ngày Lục Xung với tuổi của mình, tức là cần tránh mua xe vào ngày Tuất.

Ngày tốt mua xe cho tuổi Mậu Thìn phải tránh ngày Xung Thái Tuế, tức là tránh chọn ngày Thìn để mua xe.

Ngày tốt mua xe cho tuổi Mậu Thìn phải tránh ngày Lục Hại, tức là tránh chọn ngày Mão để mua xe.

Chọn ngày vừa thỏa mãn những yếu tố trên, vừa phải là ngày tốt cho công việc mua xe. Điều kiện này có vẻ như là điều hiển nhiên khi xem ngày tốt mua xe cho tuổi Mậu Thìn nhưng nhiều người chọn nhầm ngày do bỏ qua hoặc quên mất điều kiện cuối cùng này.

3. Tuổi Mậu Thìn 1988 mua xe ngày nào tốt năm 2022?

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 1 năm 2022

Thứ hai

10

Tháng 1

Thứ năm

13

Tháng 1

Thứ bảy

22

Tháng 1

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 2 năm 2022

Thứ sáu

4

Tháng 2

Thứ tư

16

Tháng 2

Thứ hai

28

Tháng 2

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 năm 2022

Chủ nhật

6

Tháng 3

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 4 năm 2022

Thứ năm

7

Tháng 4

Chủ nhật

10

Tháng 4

Thứ sáu

22

Tháng 4

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 5 năm 2022

Thứ sáu

6

Tháng 5

Thứ ba

24

Tháng 5

Thứ ba

31

Tháng 5

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 năm 2022

Thứ tư

1

Tháng 6

Thứ hai

13

Tháng 6

Thứ tư

22

Tháng 6

Thứ sáu

24

Tháng 6

Thứ bảy

25

Tháng 6

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 7 năm 2022

Thứ tư

6

Tháng 7

Thứ sáu

15

Tháng 7

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 8 năm 2022

Thứ hai

8

Tháng 8

Thứ bảy

27

Tháng 8

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 9 năm 2022

Thứ sáu

2

Tháng 9

Thứ bảy

3

Tháng 9

Thứ năm

8

Tháng 9

Thứ ba

20

Tháng 9

Thứ tư

28

Tháng 9

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 10 năm 2022

Thứ hai

10

Tháng 10

Thứ năm

13

Tháng 10

Thứ bảy

22

Tháng 10

Thứ năm

27

Tháng 10

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 11 năm 2022

Thứ tư

2

Tháng 11

Chủ nhật

6

Tháng 11

Thứ sáu

18

Tháng 11

Chủ nhật

20

Tháng 11

Chủ nhật

27

Tháng 11

Ngày mua xe tốt hợp tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 năm 2022

Thứ năm

1

Tháng 12

Thứ sáu

2

Tháng 12

Thứ sáu

9

Tháng 12

Thứ bảy

10

Tháng 12

Thứ ba

13

Tháng 12

Thứ tư

21

Tháng 12

Thứ năm

22

Tháng 12

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Xem thêm

Article sourced from TUVINGAYNAY.
Original source can be found here: https://tuvingaynay.com/tuoi-mau-thin-1988-mua-xe-ngay-thang-nao-tot-nam-2022-de-may-man.html

 • Ern Jensen Funerals Address: 2 Arthur Street, St Albans, VIC 3021
 • Bedshed Highpoint
 • TH Electrical & Airconditioning Service
 • Aladin Electrical
 • Trọng Đạt Handyman Service
 • Hùng Long Xuyên
 • Chau Handyman
 • VP Welding
 • Shalom Refrigerations Aircon
 • Central Skylights
 • Hoppers Crossing Carpet Court
 • Robot Building Supplies
 • 12 cung Hoàng đạo hiện thân cho loài khủng long nào?
 • Dự đoán công việc, sức khỏe, tình cảm cho 12 con giáp trong ngày mới thứ Bảy 11/03/2023
 • Thần Tài phù hộ, 4 con giáp giàu sang chạm nóc, nằm trên đống tiền trong vòng 2 tháng tới
 • Khung giờ sinh của những người có tâm có đức, mặc sức mà ăn
 • Cát tinh soi chiếu, 4 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền vào như nước trong năm 2024
 • Top 3 cung Hoàng đạo bẩm sinh mạnh mẽ, nắm chắc thành công
 • Tháng 3 Dương lịch: 4 con giáp giàu sang chạm nóc, tiền đếm mỏi tay
 • Dự đoán công việc, sức khỏe, tình cảm cho 12 con giáp trong ngày Chủ Nhật 05/03/2023
 • Tử vi phương Đông ngày Chủ nhật 05/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • Top 3 con giáp Thần tài chỉ điểm, tiền vàng ập về từ 8/3 đến 20/3/2023
 • Tướng bàn tay lộ tài, kiếm bao nhiêu tiền cũng hết
 • Tử vi phương Đông ngày thứ Bảy 04/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • Tử vi phương Đông ngày thứ Hai 06/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • 3 con giáp vượng phúc, quý nhân phù trợ, thành công liên tiếp trong tháng 3 này
 • Thần Tài chỉ điểm, bốn con giáp giàu bất chấp từ 6/3 – 15/3/2023
 • Tử vi phương Đông ngày thứ Sáu 10/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • Tử vi phương Đông ngày thứ Sáu 10/03/2023, chi tiết cho từng độ tuổi
 • Thần May Mắn gọi tên, 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, vạn sự hanh thông trong tháng 3/2023
 • Đặt bàn thờ Thần Tài – Ông Địa theo hướng đón lộc của gia chủ
 • Sao Hàn cực xinh khi rơi vào cảnh ‘tóc gió thôi bay’, ngoại trừ…
 • Malaysia bắt cựu thủ tướng Yassin với cáo buộc tham nhũng

Tin Địa Phương

 1. Tin Úc: Hàng ngàn bác sĩ quốc tế đã quay trở lại làm việc tại Úc
 2. Địa ốc: Số lượng nhà mới được đăng bán giảm tại Sydney và Melbourne
 3. Tin Úc: Triển vọng kinh tế của Úc năm 2023 chưa rõ ràng
 4. Victoria: Công bố Xếp hạng An toàn Xe hơi đã qua sử dụng năm 2022
 5. Tin Úc: Tình trạng sức khỏe kém ngày càng gia tăng trong dân số Úc
 6. Tin Úc: Lượng tiêu thụ codeine trên khắp nước Úc giảm 37%
 7. Victoria: Công bố đợt tuyển sinh đầu tiên tại các trường đại học và trường dạy nghề
 8. Thi thể phụ nữ dạt vào bãi biển ở Melbourne
 9. Tin Úc: Các công ty bảo hiểm được khuyến khích hỗ trợ nhiều hơn cho khách hàng
 10. Victoria: Ngành du lịch của tiểu bang tiếp tục phát triển mạnh
 11. Tin Úc: Phương pháp siêu âm có thể giúp điều trị cho người bệnh Alzheimer’s

Tin Di Trú Úc

 1. Di trú: Úc công bố thêm 3,000 thị thực cho người lao động đến từ khu vực Thái Bình Dương
 2. Chính phủ Úc sẽ nới lỏng chính sách đối với người tị nạn
 3. Di trú: Nhiều người nhập cư bị bóc lột và bị trả lương thấp
 4. Di trú: Các trường đại học kêu gọi chính phủ hợp lý hóa và đơn giản hóa quy trình di trú
 5. Tin Úc: Du học sinh không nhận được thị thực dù nộp hồ sơ 3,5 năm

Tin nước Úc

Tử Vi Phương Đông

 1. Top 4 con giáp Thần Tài độ, giàu nứt vách khi bước sang năm 2023
 2. Cao nhân chỉ lối, 4 con giáp giàu sang nứt vách, hút hết lộc trời trong ba tháng đầu năm 2023
 3. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Giáp Tuất
 4. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Giáp Tý
 5. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho người tuổi Canh Ngọ

Bạn đang xem bài viết: Xem ngày mua xe cho tuổi Mậu Thìn trong năm 2022. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *