Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: Lĩnh vực phát triển Tình cảm và kĩ năng xã hội, Tác giả Đặng Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh Giang, Phan Lan Anh, Trần Thu Hòa

Lĩnh vực: PT tình cảm và kỹ năng xã hội – Đề tài: Mạnh dạn, tự tin trước đám đông.
Lĩnh vực: PT tình cảm và kỹ năng xã hội – Đề tài: Mạnh dạn, tự tin trước đám đông.

Bộ Tuyển chọn giáo án giỏi cấp Tỉnh từ các Sở GD&ĐT
Sau 4 năm thực hiện Chương trình GDMN mới 1 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Lý Thị Hằng,
Nguyễn Thanh Giang, Trần Thu Hoà 64 19*26.5 GV 19,500 2 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực
phát triển Thế chất Phan Lan Anh, Trần Nguyệt Thanh, Trần Thu Hoà, Nguyễn Minh Huyền 48 19*26.5 GV 12,000 3 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Đặng Lan Phương, Nguyễn Thanh Giang 64 19*26.5 GV 15,000 4 Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Tình cảm – kĩ năng xã hội Phan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương, Nguyễn Minh Thảo 48 19*26.5 GV 12,000 5 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Lý Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thanh Huyền 152 19*26.5 GV 30,500 6 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Phan Lan Anh, Trịnh Hồng Dương, Hoàng Công Dụng 152 19*26.5 GV 30,500 7 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm – kĩ năng xã hội Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương, Hoàng Thị Dinh 64 19*26.11 GV 19,500 8 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chất Lý Thị Hằng, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Thanh Giang, Trương Đắc Nguyên 64 19*26.5 GV 19,500 9 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ Phan Lan Anh, Vương Cảnh Tuất, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Bách Chiến 112 19*26.5 GV 18,500 10 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Lý Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thu Hoà, Nguyễn Thanh Giang 176 19*26.5 GV 35,000 11 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thị Hằng 176 19*26.5 GV 35,000 12 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm – kĩ năng xã hội Phan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thanh Giang 112 19*26.5 GV 18,500 13 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chất Lý Thị Hằng, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Thanh Huyền 160 19*26.5 GV 32,000 14 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ Nguyễn Thị Hiếu, Vương Cảnh Tuất, Hoàng Công Dụng 112 19*26.5 GV 18,500 15 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Nguyễn Thị Xuân, Lý Thị Hằng, Nguyễn Thanh Giang 200 19*26.5 GV 39,000 16 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Vũ Thị Hằng 200 19*26.5 GV 39,000 17 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm – kĩ năng xã hội Phan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương 176 19*26.5 GV 35,000 18 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chất Phan Lan Anh, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Bách Chiến, Nguyễn Minh Huyền 112 19*26.5 GV 18,500 19 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ Nguyễn Thị Hiếu, Vương Cảnh Tuất, Hoàng Công Dụng 160 19*26.5 GV 32,000

Bạn đang xem bài viết: Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: Lĩnh vực phát triển Tình cảm và kĩ năng xã hội, Tác giả Đặng Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh Giang, Phan Lan Anh, Trần Thu Hòa. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *