Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu ở hà giang 0985891881
Kiểm định nồi gia nhiệt dầu ở hà giang 0985891881

Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu

Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu

Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu là mẫu biên bản kiểm định được dùng khi Bộ Quốc phòng kiểm định về thông số kỹ thuật an toàn của nồi gia nhiệt dầu được sử dụng trong Bộ Quốc phòng. Mẫu biên bản trình bày đầy đủ nội dung về người tham gia kiểm định, thông số cơ bản của nồi, phương pháp kiểm định…… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 117/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi gia nhiệt dầu. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Biên bản định giá tài sản góp vốn

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu như sau:

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

(Cơ quan quản lý cấp trên)

(Tên tổ chức KĐ)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………….., ngày …….. tháng …….. năm …….

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN(Nồi gia nhiệt dầu)

Số: ……../BBKĐ

Chúng tôi gồm:

1 ……………………………………………… Số hiệu kiểm định viên: …………………………….

2 ……………………………………………… Số hiệu kiểm định viên: …………………………….

Thuộc: ……………………………………………………………………………………………………..

Số đăng ký chứng nhận của đơn vị kiểm định: …………………………………………………..

Đã tiến hành kiểm định: ………………………………………………………………………………..

Của (ghi rõ tên cơ sở): …………………………………………………………………………………

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở): ……………………………………………………………………

Địa chỉ (vị trí) lắp đặt: …………………………………………………………………………………..

Quy trình kiểm định áp dụng: …………………………………………………………………………

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản: ……………………………………………………

1. ………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

2. ………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………….

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA NỒI

Loại, mã hiệu: ……………………………………………………….. Áp suất thiết kế:……… bar

Số chế tạo: ………………………………………………………….. Áp suất làm việc:…….. bar

Năm chế tạo: …………………………………….. Dung tích: ………………………………… lít

Nhà chế tạo: ……………………………………. Môi chất làm việc: ……………………………

Công dụng của nồi: ………………………………………. Nhiệt độ làm việc: ……………. °C

Ngày kiểm định lần trước: …………………………………………… Do: ……………………….

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu □ ; Định kỳ □ , Bất thường □

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ sơ

– Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………….

– Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong

Hạng mục kiểm tra Đạt Không đạt
Khoảng cách
Cửa
Sàn, cầu thang thao tác
Chiếu sáng vận hành
Tiếp địa chống sét, tiếp địa an toàn.
Tình trạng các bộ phận chịu áp lực
Tình trạng mối hàn, các mối nối.
Các van, thiết bị phụ trợ
Hệ thống bơm tuần hoàn
Van an toàn
Áp kế
Đo mức
Đo nhiệt độ
Các thiết bị an toàn, đo lường, tự động khác

– Nhận xét:

– Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □

3. Thử nghiệm

Nội dung Môi chất thử Áp suất thử (bar) Thời gian duy trì (phút)
Thử bền
Thử kín
Thử vận hành

– Nhận xét:

– Đánh giá kết quả: Đạt □ Không đạt □

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nồi được kiểm định có kết quả: Đạt □ Không đạt □

2. Đã được dán tem kiểm định số: ………………………. Tại vị trí: ……………………………

3. Áp suất làm việc cho phép: …………. bar

4. Nhiệt độ làm việc của dầu:…………… °C

5. Áp suất đặt van an toàn:

Trên nồi Áp suất mở (bar) Áp suất đóng (bar)
Trên nồi
Trên đường ống

6. Các kiến nghị: …………………………………………………………………………………………

Thời gian thực hiện kiến nghị: ………………………………………………………………………..

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày ……. tháng …….. năm ………….

Lý do rút ngắn thời hạn: ………………………………………………………………………………..

Biên bản đã được thông qua ngày ….. tháng …….. năm ………..

Tại: ………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ …….. bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

CHỦ CƠ SỞ

Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị

(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

KIỂM ĐỊNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bạn đang xem bài viết: Mẫu biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu. Thông tin do viendaotaongonngu.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *