Giới thiệu

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TỔ CHỨC

  1. Tên gọi của tổ chức

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ & VĂN HÓA QUỐC TẾ

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: VNT

Tên đầy đủ bằng tiếng anh: RESEARCH INSTITUTE OF LANGUAGE  AND INTERNATIONAL CULTURE

Tên viết tắt bằng tiếng anh: RILC

  1. Trụ sở

Số 5, đường Louis X, khu đô thị Louis city, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  1. Chức năng, nhiệm vụ

A. Chức năng

Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế có chức năng nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

B.  Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam và quốc tế.

2. Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm định, phản biện các chương trình, dự án, đề tài; tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin, phổ biến kiến thức trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; tham gia tổ chức các dịch vụ hoạt động đào tạo ngôn ngữ quốc tế.

3. Liên kết, hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến các hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.